REFSVINDINGE KIRKE
2994.jpg
2997.jpg
2997a.jpg
2998.jpg
2999.jpg
3000.jpg
3003.jpg
3004.jpg
3005.jpg
3006.jpg
3007.jpg
3008.jpg
3009.jpg
3010.jpg
3011.jpg
3012.jpg
3013.jpg
3016.jpg
3017.jpg
3019.jpg
3020.jpg
3021.jpg
3023.jpg
3026.jpg
3027.jpg
3028.jpg
3029.jpg
3030.jpg
3031.jpg
3032.jpg
3033.jpg
3035.jpg
3036.jpg
3037.jpg
3038.jpg
3039.jpg
3040.jpg
3041.jpg
3042.jpg
3043.jpg
3044.jpg
3045.jpg
3047.jpg
3048.jpg
3049.jpg
3053.jpg
3054.jpg
3055.jpg
3056.jpg
3059.jpg
3060.jpg
topimg.jpg

Epitaf for F. Bagger

 
 
 

I Aaret 1775 havde Bagger (1710-1791) ladet plante et Par Elmetræer ved Refsvindinge Kirkes Østgavl,hvor han vilde have sin Grav.

 

Aaret forud havde han anskaffet en stor Mindesten, som skulde indsættes i Kirkegavlen ovenover Gravstedet. Stenen blev straks forsynet med følgende Indskription:

 

NB! Transskriptionen er flere steder fejlagtig !

 

Herunder efter egen Anordning hviler

 

FRIDERICH BAGGER

 

Eier af Juulschou,
Kongelig Majestæts virkelig Etatsraad,
født paa Risinge i Aaret 1710,
En Descendent af den bekiendte Oluf Bagger.
Hans Ungdom, som var svagelig,
blev anvendt til Studeringer,
Hans Manddom
til Phycique, Jura, men især til Opmærksomhed
og Arbejdsomhed i Landvæsenet,
som med utrættelig Flid blev fortsat
i Alderdommen.
Saadan hans Flittighed,
som Gud rigelig velsignede,
gjorde ham til Velgører,
og
Skønt han som ugivt ingen Børn haver,
blev han dog en Fader
For mange fine trængende Venners Børn.
Ingen Fader for talrigste Familie
har arbejdet troligere for den
end han for Efterslægten.
Ved hans utrættelige Flid og Bekostning
blev Juuschous Gods 216 Tdr. og da adspredt
udi 9 Sogne, ej alene samlet tæt
Omkring Gaarden, men endog forøget
indtil 300 Tdr.
Saaledes stræbte han idelig
i en velindrettet og fordelagtigere Stand,
At kunne levere Efterkommerne alle Ting,
Gods, Skov, Mark og Bygninger.
Da han således havde opfyldt sit jordiske Kald,
Dog som den, der aldrig tabte Himmelen af Sigte,
endte han vel fornøjet
dette sit arbejdsomme Liv
i Aaret . . . . *)
Takkende Gud for Bistand og Velsignelse,
Haabende og forvisset om Opstandelse
Til et bedre evig og uforkrænkeligt.

 

 

 

Kobberstik af Bagger, kunstner og årstal ukendt

 

Stenen fortæller endvidere, at den er stukket Aar 1774 og indmuret 1789. Underligt er det for Nutidsmennesker at tænke paa, at Bagger sikkert nu og da har dvælet ved

 

Gravstedet, har vel med en vis Tilfredshed læst sin egen Gravskrift? Denne er ikke beskeden, men er dog ej helIer værre end flere andre Indskriptioner fra samme Tid.

 

 

* Dødsdag og Aar er tilføjet senere.

 

 

Kilde: Ejnar Pedersen, Friderich Bagger til Julskov, Nyborg 1919

Refsvindinge Kirke og Sogn   ·   Kirkevej, Refsvindinge   ·   5853 Ørbæk
  Uptime-it Svendborg